Loading...... Refresh

Tupoksi Bidang KB dan KK

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan  Kesejahteraan Keluarga  Pasal 11  (1)

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan unit kerja Dinas P2KB sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembinaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang  Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas P2KB sesuai lingkup tugasnya; b. pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA  Dinas P2KB;  c. pelaksanaan DPA Dinas P2KB sesuai dengan lingkup tugasnya; d. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; f. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; g. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi; h. pelaksanaan pelayanan KB; i. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja; j. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan; k. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga; l. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB; m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;    
                               11   
n. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan o. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas P2KB sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan q. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.   
Pasal 12  
(1) Seksi Jaminan ber-KB dan Pembinaan Kesertaan ber-KB merupakan satuan pelaksana bidang keluaraga berencana, pembinaan kesertaan ber-KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jaminan ber-KB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. (2) Seksi Jaminan ber-KB dan Pembinaan Kesertaan ber-KB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan kesertaan ber-KB, serta pemantauan dan evaluasi jaminan ber –KB. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keluarga Berencana melaksanakan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan DPA Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan penyelenggaraan jaminan ber-KB dan pembinaan kesertaan ber-KB; d. melaksanakan kegiatan kebijakan penyelenggaraan jaminan ber-KB dan pembinaan kesertaan ber-KB; e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan jaminan ber-KB dan pembinaan kesertaan ber-KB; f. melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan jaminan ber-KB dan pembinaan kesertaan ber-KB; g. melaksanakan pembudayaan dan mengembangkan NKKBS; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas seksi Keluarga Berencana.      
                               12  
Pasal 13  
(1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan satuan pelaksana Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam pelaksanaan kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga penyelenggaraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. (2) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.  (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan DPA Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dalam bidang keluarga sejahtera; d. melaksanaAkan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan ketahanan keluarga; e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan keluarga; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.


  • Agenda
  • Date Title

Loading Counter...

Share...